Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Wójt Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Stepnicy

1. Stanowisko pracy:

stanowisko ds. inwestycji

2. Niezbędne wymagania od kandydatów oraz zadania wykonywane na stanowisku:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

d) nieposzlakowana opinia,

e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) preferowane wykształcenie wyższe,

g) uregulowany stosunek do służby wojskowej,

h) znajomość problematyki inwestycji i budownictwa,

i) uprawnienia do prowadzenia nadzorów inwestorskich w zakresie budownictwa.

3. Wymagania dodatkowe na stanowisku:

 1. umiejętność obsługi komputera,

 2. komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 3. dobra organizacja pracy,

 4. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego

 5. prawo jazdy kat. B,

 6. umiejętność pracy w zespole

 7. odpowiedzialność,

 8. odporność na stres.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie postępowań przetargowych oraz nadzór nad realizacją inwestycji,

 2. sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót,

 3. przygotowywanie umów oraz nadzór nad ich realizacją,

 4. zbieranie ofert, ich ocena oraz sporządzanie protokołów z wyboru ofert dla postępowań poniżej 14 000 EURO,

 5. współdziałanie z organami instytucji architektoniczno-budowlanej (zgłaszanie rozpoczęcia robót budowlanych, pobieranie dzienników budowy, zgłaszanie zakończenia inwestycji i oddawania ich do użytkowania itd.),

 6. przygotowywanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i umieszczania urządzeń,

 7. przygotowywanie decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu z dróg gminnych,

 8. wydawanie zgody na dysponowanie gruntami gminnymi na cele budowlane,

 9. prowadzenie gminnej ewidencji dróg oraz jej aktualizacja,

 10. sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót,

 11. współdziałanie z dostawcą energii w zakresie oświetlenia ulicznego oraz prowadzenie ewidencji

 12. umów na dostawę energii,

 13. nadzór nad realizacją gospodarki wodno-ściekowej w gminie,

 14. sporządzanie sprawozdań (dotyczących dróg, gospodarki wodno-ściekowej itp.),

 15. prowadzenie nadzorów inwestorskich w zakresie budownictwa w ramach stosownych uprawnień.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. CV wraz ze zdjęciem (życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej),

  2. list motywacyjny,

  3. dokument poświadczający wykształcenie wyższe,

  4. inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach,

  5. kserokopie świadectw pracy

  6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

  7. kserokopia książeczki wojskowej,

  8. kserokopia prawa jazdy.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Stepnicy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji” do dnia 5 lutego 2010 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). W przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretarz@stepnica.pl

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Stepnica

.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz.1458).

Urząd Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

Osoba do kontaktu: Beata Rogalska tel. 091/ 4188521 w. 15, . sekretarz@stepnica.pl

Andrzej Wyganowski

Wójt Gminy Stepnica

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 25-01-2010 11:00:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 21-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 25-01-2010 11:01:48