Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XVII/164/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2009 r. Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki

 

I.  Cel i rodzaj zadań  

1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Stepnica w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

2. Przedmiotem konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu jest::

- prowadzenie zajęć bokserskich z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Stepnica

3. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2009 r. wynosi 4000 zł.

4.. Wsparcie wyniesie do  80% kosztów zadania.

II. Uczestnicy konkursu

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           (Dz. U. Nr 96. poz. 873 z późniejszymi. zmianami.).

 III. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie musi być realizowane od momentu podpisania umowy do  31 grudnia 2009 r.,
Podmioty, które zadanie to realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie                      i spełniać wymogi
formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia  2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego           i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

IV. Termin składania ofert

1. Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Stepnicy, ul. Kościuszki 4, 72 - 112 Stepnica (pok nr 6) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2009 r. do godz. 15.30. liczy się termin wpłynięcia ofert do Urzędu. Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedura konkursową.

2. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873              z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy                        o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.   Nr 264, poz. 2207)

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie przekazane zainteresowanym listownie oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stepnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stepnica w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.

3. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

4. Komisja konkursowa rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna wartość oferty,

2) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,

3) doświadczenie i przygotowanie zawodowe kadry.

4) dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji tego typu zadań.

5) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,

6) innowacyjność projektu,

7) oceny kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) możliwość realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe).

VI. Koszty zadania w 2006 r., 2007 r., 2008 r.

W latach 2006 - 2008 Gmina Stepnica nie dofinansowała zajęć bokserskich dla dzieci i młodzieży. 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Maciej Herman  tel. 4188521 wew.  15

 

Stepnica dnia 13.03.2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 13-03-2009 21:23:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 04-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 13-03-2009 21:26:27