Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie rewlizacji zadań publicznych


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr IX/78/07 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2008 r. Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

I. Rodzaj zadania

1. Przedmiotem konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu jest:

a) prowadzenie na terenie Żarnowa zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w 2008 r.

b) organizacja zawodów wędkarskich na terenie Gminy Stepnica,

c) organizacja dwóch turniejów piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Stepnica,

d) prowadzenie zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Stepnica,

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Na realizacje zadań będących przedmiotem konkursu w pkt. 1 przeznacza się w roku 2008 kwotę 27. 900 zł. Wsparcie wyniesie do 80% kosztów zadania.

III. Uczestnicy konkursu

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 873 z późniejszymi. zmianami.).

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., a podmioty, które zadanie to realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Stepnicy, ul. Kościuszki 4, 72 - 112 Stepnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2008 r. do godz. 15.30. liczy się termin wpłynięcia ofert do Urzędu. Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedura konkursową.

2. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie przekazane zainteresowanym listownie oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stepnicy oraz na stronie internetowej Gminy Stepnica w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.

3. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

4. Komisja konkursowa rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna wartość oferty,

2) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,

3) doświadczenie i przygotowanie zawodowe kadry.

4) dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji tego typu zadań.

5) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,

6) innowacyjność projektu,

7) oceny kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) możliwość realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe).

VII. Koszty zadania w 2005 r., 2006 r., 2007 r.

W latach 2005 - 2007 Gmina Stepnica przekazała na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

w 2005 r. - 33 000 zł,

w 2006 r. - 35 000 zł

w 2007 r. - 35 000 zł

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Gminy tel 4188521 wew 15

Formularz oferty, dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy w Stepnicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu TUTAJ.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 05-03-2008 11:43:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 30-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 05-03-2008 11:43:05