Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Stepnica ogłoszenie otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej

Załącznik do Zarzadzenia Nr.   70 /2007

Wójta Gminy Stepnica

z dnia 7grudnia 2007 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) Wójt Gminy Stepnica  ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w roku 2008

 

I. Rodzaj zadania

1. Przedmiotem konkursu jest prowadzenie na terenie Gminy Stepnica w roku 2008

środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z

rodzin niewydolnych wychowawczo.

2. W ramach realizacji zadania oczekuje się spełnienia następujących warunków:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce,

2) prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych lub innych programów

profilaktyczno - terapeutycznych,

3) prowadzenie dożywiania dzieci,

4) prowadzenie zajęć sportowych, artystycznych, poznawczych uczących wartościowego spędzania czasu wolnego,

5) otwarcia świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 – 18, a w soboty przez co

najmniej 4 godziny.

3. Oferta winna uwzględniać środki finansowe na zatrudnienie wychowawców i opiekunów.

 

Kwalifikacje kadry pedagogicznej powinny być potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

1. Na realizacje zadania będącego przedmiotem konkursu w projekcie budżetu na 2008 r przeznacza

się kwotę15 000 zł.(słownie piętnaście tysięcy złotych)

przy czym wysokość wkładu własnego podmiotu realizującego zadanie nie może być mniejsza niż  

  20% kosztów zadania.

 

III. Uczestnicy konkursu

 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 873

z późniejszymi. zmianami.).

 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., a

podmioty, które zadanie to realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi

formalne określone w ustawie

 

V. Termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Stepnicy, ul. Kościuszki 4 72 – 112 Stepnica

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2008 r. do godz. 16.00. liczy się termin wpłynięcia

ofert do Urzędu..

Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ) i

rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) oraz

zawierać dokumenty dodatkowe tj.:

1) raport z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),

2) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),

3) opis programu który ma zostać dofinansowany wraz z preliminarzem wydatków,

4) dokumenty określające status prawny organizacji i organy upoważnione do jej reprezentowania –

aktualny wypis z rejestru i statut,

3. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić sposób czytelny w języku polskim.

Oferta powinna zawierać spis załączników.

Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być datowane i parafowane przez osobę

podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym

wzorem oferty.

Poszczególne strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę podpisującą

ofertę.

Do oferty należy załączyć harmonogram realizacji zdania.

 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje Zespół Konsultacyjny powołany zarządzeniem

Wójta sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.

2. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków

przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia

wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia

konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni

związani złożonymi ofertami.

3. Zespół Konsultacyjny rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna wartość oferty,

2) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł

finansowania,

3) doświadczenie i przygotowanie zawodowe zatrudnionej kadry pedagogicznej i opiekuńczej,

4) dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji tego typu zadań.

5) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,

6) innowacyjność projektu,

7) oceny kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) możliwość realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe).

 

 

VII. Rozstrzygniecie konkursu

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie przekazane zainteresowanym

listownie oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stepnicy oraz na stronie

internetowej Gminy Stepnica w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 07-12-2007 09:46:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 29-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 07-12-2007 09:54:10