Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach


Stepnica, dnia 7 maja 2009 r.

Gk 7624-34/09

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

że na podstawie art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) oraz art. 71 ust 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) została wydana Decyzja Wójta Gminy Stepnica o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych oraz stacji gazu płynnego z usługami towarzyszącymi na terenie działki Nr 512/5, 512/134, 40/1 i 446 w miejscowości Stepnica, Gmina Stepnica”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Stepnicy pokój nr 12

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Stepnicy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Herman

Data wytworzenia:
02 kwi 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
07 maj 2009, godz. 15:16

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Herman

Data aktualizacji:
07 maj 2009, godz. 15:16