Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postepowania adminisracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 33815 na istniejącej wieży telekomunikacyjnej TP Emitel Sp. z o.o. na działce o nr ew. 671/7 w miejscowości Stepnica przy ul. Tęczowej 1.


Stepnica, dnia 10.07.2009 r.

Gk.7624- 40/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 73, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Z A W I A D A M I A M

że w dniu 10 lipca 2009 r. decyzją znak Gk. 7624-39/09 z dnia 10 lipca 2009 r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 33815 na istniejącej wieży telekomunikacyjnej TP Emitel Sp. z o.o. na działce o nr ew. 671/7 w miejscowości Stepnica przy ul. Tęczowej 1.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomieni stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Zdzieszyńska - Smith

Data wytworzenia:
15 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Zdzieszyńska - Smith

Data publikacji:
10 lip 2009, godz. 15:30

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Zdzieszyńska - Smith

Data aktualizacji:
10 lip 2009, godz. 15:30