Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o terminie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że w dniu 16 marca  2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej
     w Stepnicy

        Agnieszka Makowska

Porządek:

  1. Otwarcie  XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy   i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokoły Nr XXX/22 z obrad XXX Sesji  Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 grudnia 2022 r.
  4. Analiza Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie działania posterunku Policji w Stepnicy za 2022 rok.

5. Sprawozdanie  z pracy Rady Miejskiej w Stepnicy  w roku 2022.

6. Sprawozdanie z działalności komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy za rok      2022.

7. Sprawozdanie z działalności komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 r.

8. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 r.

9. Sprawozdanie z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2022 rok.

11. Sprawozdanie z działalności komendanta Gminnego OSP za 2022 rok.

12. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za 2022 rok.

13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica za 2022 rok.

14. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy za 2022 r.

15.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za rok 2022.

17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 za rok 2022.

18. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2022.

19. Raport końcowy z realizacji programu Polityki zdrowotnej.

20. Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Stepnicy w sprawie zmiany  Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI, przyjętego uchwałą Nr XV/75/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie zmian Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI.

21.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”.

22. Podjęcie  uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – część północna – gmina Stepnica.

27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2023 rok.

28. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

29. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.

31. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym w mieście Stepnica.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Stepnica /lokal nr 4 Czarnocin/.

33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Stepnica /lokal nr 7 Czarnocin/.

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica – 1, miasta Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym./ dz. Nr. 418/4/

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym. / dz. Nr 418/8/

37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym. /dz. Nr 418/6/

38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 15 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na stację linii radiowej.

39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym pod posadowienie pojemników na odzież używaną i inne tekstylia gospodarcze.

40. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica rodziny repatriantów.

41. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 r.

42. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

43. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

44. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie  międzysesyjnym.

      45. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.

      46. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

47. Zamkniecie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu sesji 16.03.2023 (DOCX, 17.92Kb) 2023-03-09 21:12:06 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu sesji 16.03.2023 (DOCX, 17.57Kb) 2023-03-09 21:07:39 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Marian

Data wytworzenia:
09 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Izabela Marian

Data publikacji:
09 mar 2023, godz. 21:07

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Marian

Data aktualizacji:
09 mar 2023, godz. 21:12