Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji części parteru Szkoły Podstawowej oraz dobudowa do istniejącego budynku pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem na cele Gimnazjum Jakub Duszczak 2006-08-10 09:23:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Spz o. o. Jakub Duszczak 2006-08-09 11:56:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/324/06 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku Jakub Duszczak 2006-08-03 15:19:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/323/06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 i preliminarza wydatków na 2006 r.” Jakub Duszczak 2006-08-03 15:18:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/322/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok Jakub Duszczak 2006-08-03 15:18:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/321/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa Jakub Duszczak 2006-08-03 15:17:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/320/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stepnica w gminie Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-03 15:17:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/319/06 w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów za ochronne położonych w zasięgu terytorialnym Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2006-08-03 15:16:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/318/06 w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica w obrębie wieś Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-03 15:16:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/318/06 w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica w obrębie wieś Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-03 15:15:15 dodanie dokumentu
Sesja nr XXXVII Jakub Duszczak 2006-08-03 15:14:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnch Jakub Duszczak 2006-08-03 14:45:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie wprowadzenia procedury corocznego przeglądu i stałego monitoringu „Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy”. Jakub Duszczak 2006-08-02 15:03:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie wprowadzenia procedury corocznego przeglądu i stałego monitoringu „Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy”. Jakub Duszczak 2006-08-02 15:03:00 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Jakub Duszczak 2006-08-01 12:55:51 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Jakub Duszczak 2006-08-01 12:55:39 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu przeznaczonego na gabinet dentystyczny Jakub Duszczak 2006-07-31 14:06:59 dodanie dokumentu
Obwiesczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie domu pomocy społecznej Jakub Duszczak 2006-07-31 14:06:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka- Ryszard Ławicki Jakub Duszczak 2006-07-21 15:34:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka- Ryszard Ławicki Jakub Duszczak 2006-07-21 15:33:56 usunięcie dokument
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka- Andrzej Wyganowski Jakub Duszczak 2006-07-21 15:33:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka- Ryszard Ławicki Jakub Duszczak 2006-07-21 15:32:45 dodanie dokumentu
Ryszard Ławicki- Przewodniczacy Rady Gminy Jakub Duszczak 2006-07-21 15:31:53 dodanie dokumentu
Andrzej Wyganowski - Wójt Gminy Jakub Duszczak 2006-07-21 15:31:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu rekonstrukcji ostrogi brzegowej Jakub Duszczak 2006-07-19 12:14:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/06 w sprawie umorzenia czynszu za komunalny lokal mieszkalny Jakub Duszczak 2006-07-17 13:29:10 dodanie dokumentu
Owieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej “ PTK – Centertel” Jakub Duszczak 2006-07-14 13:47:19 dodanie dokumentu
Podatki - deklaracje i informacje podatkowe Jakub Duszczak 2006-07-12 15:59:43 edycja dokumentu
Podatki - deklaracje i informacje podatkowe Jakub Duszczak 2006-07-12 15:56:49 edycja dokumentu
Podatki - deklaracje i informacje podatkowe Jakub Duszczak 2006-07-12 15:53:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/06 w sprawie powołania komisji sędziowskiej do przeprowadzenia III Gminego Turnieju Wsi Jakub Duszczak 2006-07-04 15:00:34 dodanie dokumentu
Deklaracje i informacje podatkowe - zgłoszenie i korekta Jakub Duszczak 2006-07-03 13:06:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/313/06 w sprawie przyjęcia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica" Jakub Duszczak 2006-07-03 11:22:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/316/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-07-03 11:22:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/315/06 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gmina Biblioteka Publiczna w Stepnicy Jakub Duszczak 2006-07-03 11:21:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/314/06 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat Jakub Duszczak 2006-07-03 11:05:24 dodanie dokumentu
Sesja nr XXXVI Jakub Duszczak 2006-07-03 11:04:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/06 w sprawie zatwierdzenia " Opracowanego systemu i przeprowadzania badań funkcjonowania katalogu usług" przygotowanego w ramach realizacji zadania " Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska Jakub Duszczak 2006-06-29 15:21:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/06 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego Jakub Duszczak 2006-06-29 15:15:16 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Jakub Duszczak 2006-06-19 14:20:35 edycja dokumentu