Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-10-03 14:21:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-10-03 14:02:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-10-03 13:57:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Maciej Herman 2018-10-03 10:35:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Maciej Herman 2018-10-03 10:33:31 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieogranicznego na dzierżawę nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 566/1, obręb geodezyjny Stepnica-1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-10-03 10:21:43 dodanie dokumentu
Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 Maciej Herman 2018-10-02 09:49:57 dodanie dokumentu
Informacja Starosty Goleniowskiego ws. zgłaszania miejsc na których mogą istnieć potencjalne zanieczyszczenia powierzchni ziemi Maciej Herman 2018-10-02 09:42:07 edycja dokumentu
Informacja Starosty Goleniowskiego ws. zgłaszania miejsc na których mogą istnieć potencjalne zanieczyszczenia powierzchni ziemi Maciej Herman 2018-10-02 09:41:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 września 2018 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-10-02 08:17:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2018 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-10-02 08:16:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2018 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-10-02 08:15:38 dodanie dokumentu
Komunikat w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych Mariola Kwiryng 2018-10-01 18:43:08 edycja dokumentu
Komunikat w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych Mariola Kwiryng 2018-10-01 18:39:13 dodanie dokumentu
Informacja o udostępnieniu spisu wyborców Mariola Kwiryng 2018-10-01 17:44:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wznowieniu postępowania w sprawie wydania ostatecznej decyzji nr 13/2018 z dnia 23.08.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-09-28 14:56:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariola Kwiryng 2018-09-28 14:30:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Mariola Kwiryng 2018-09-28 14:17:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2018 r w sprawie powołania pracownika do spraw organizacji wyborów do Rady Miejskiej w Stepnicy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-09-28 07:38:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2018 r w sprawie powołania pracownika do spraw organizacji wyborów do Rady Miejskiej w Stepnicy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-09-28 07:37:00 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2018 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przgotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-09-27 15:20:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2018 r w sprawie powołania pracownika do spraw organizacji wyborów do Rady Miejskiej w Stepnicy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-09-27 15:10:55 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stepnica Mariola Kwiryng 2018-09-27 09:31:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2018 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 Maciej Herman 2018-09-26 17:39:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2018 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 Maciej Herman 2018-09-26 17:38:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2018 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 Maciej Herman 2018-09-26 15:13:29 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2018 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 Maciej Herman 2018-09-26 15:12:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/2018 z dnia 9.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, 122/4 i 122/6, obręb geodezyjny Nad Gowienicą, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-09-25 12:31:09 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. Mariola Kwiryng 2018-09-24 11:16:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych Maciej Herman 2018-09-21 14:08:46 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STEPNICY z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Maciej Herman 2018-09-20 15:31:33 dodanie dokumentu
Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm. ) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej ? Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Niepodległa - warsztaty malarskie. Marlena Smolarek 2018-09-20 14:28:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Mariola Kwiryng 2018-09-20 09:39:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Mariola Kwiryng 2018-09-20 09:38:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-20 07:51:01 edycja dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-20 07:50:36 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STEPNICY z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-18 15:19:08 dodanie dokumentu
Statut Gminy Stepnica projekt Mariola Kwiryng 2018-09-17 21:48:27 edycja dokumentu
Statut Gminy Stepnica projekt Mariola Kwiryng 2018-09-17 21:38:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1430/08/2018 z dnia 20.08.2018 r. Anna Sawa 2018-09-17 09:17:17 dodanie dokumentu