Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 3 lat, dz. nr 418/8, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-05-29 11:10:21 usunięcie dokument
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 3 lat, dz. nr 418/8, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-05-29 10:43:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 3 lat, dz. nr 418/8, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-05-29 10:42:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. zebrania materiałów w postępowaniu w sprawie wydnaia decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej z rur PE RC 90 o długości ok. 790 mb oraz sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 810 mb na dz. nr 176/86, 176/7, 152, 154/52, ob. geod. Stepniczka, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-05-28 10:21:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. Mariola Antoszczyk 2018-05-28 08:24:55 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-05-28 08:23:41 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXV Sesji Rady Miejskiej Mariola Antoszczyk 2018-05-28 08:23:01 edycja dokumentu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Maciej Herman 2018-05-25 14:01:05 edycja dokumentu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Maciej Herman 2018-05-25 13:53:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXV Sesji Rady Miejskiej Maciej Herman 2018-05-25 08:02:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 48/2018 Burmikstrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminych. Daria Grądz 2018-05-24 14:50:09 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXV Sesji Rady Miejskiej Mariola Antoszczyk 2018-05-22 11:25:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXV Sesji Rady Miejskiej Mariola Antoszczyk 2018-05-22 09:34:23 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXV Sesji Rady Miejskiej Mariola Antoszczyk 2018-05-22 09:34:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-05-22 09:28:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. Mariola Antoszczyk 2018-05-22 09:21:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanych decyzjach odmownych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pod nazwą: "Budowa 5 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 331, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" oraz "Budowa 15 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 23, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" Anna Sawa 2018-05-17 13:28:54 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanych decyzjach odmownych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pod nazwą: "Budowa 5 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 331, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" oraz "Budowa 15 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 23, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" Anna Sawa 2018-05-17 13:28:10 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanych decyzjach odmownych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pod nazwą: "Budowa 5 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 331, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" oraz "Budowa 15 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 23, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" Anna Sawa 2018-05-17 13:27:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanych decyzjach odmownych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pod nazwą: "Budowa 5 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 331, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" oraz "Budowa 15 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 23, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" Anna Sawa 2018-05-17 13:26:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Marlena Smolarek 2018-05-17 13:07:13 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Marlena Smolarek 2018-05-17 10:18:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy niercuhomości gminnej na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Daria Grądz 2018-05-16 11:38:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy niercuhomości gminnych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-05-16 11:37:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o możliwości zapozanania się Stron z materiałami przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, obręb Żarnowo, gmina Stepnica, powiat goleniowski". Anna Sawa 2018-05-16 11:27:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o możliwości zapozanania się Stron z materiałami przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, obręb Żarnowo, gmina Stepnica, powiat goleniowski". Anna Sawa 2018-05-16 11:26:41 dodanie dokumentu
Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2018-05-15 10:09:25 dodanie dokumentu
Zarządzrnie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-05-15 09:18:01 edycja dokumentu
Zarządzrnie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-05-15 09:13:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CLXXIX.348.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-14 15:07:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CLXXIX.347.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r w sprawie uchylenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-14 15:07:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr CLXXIX.347.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r w sprawie uchylenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-14 15:06:37 dodanie dokumentu
Uchwała NR CLXXIX.348.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-14 15:00:02 dodanie dokumentu
Uchwała NR CLXXIX.347.2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie uchylenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-14 14:54:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr CLXXIX.347.2018 SKLADU ORZEKAJĄCEGO REGONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 11 MAJA 2018 R. W SPRAWIE UCHYLENIA OPINII O SPRAWOZDANIU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICAZA 2017 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ UCHWAŁA Nr CLXXIX.348.2018 SKLADU ORZEKAJĄCEGO REGONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 11 MAJA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICAZA 2017 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Mariola Antoszczyk 2018-05-14 14:47:34 usunięcie dokument
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozami oddziaływania na środowisko Daria Grądz 2018-05-14 14:46:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 w zakresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. "Organizowanie i współorganizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica". Maciej Herman 2018-05-14 13:17:35 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr CLXXIX.347.2018 SKLADU ORZEKAJĄCEGO REGONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 11 MAJA 2018 R. W SPRAWIE UCHYLENIA OPINII O SPRAWOZDANIU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICAZA 2017 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ UCHWAŁA Nr CLXXIX.348.2018 SKLADU ORZEKAJĄCEGO REGONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 11 MAJA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICAZA 2017 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Mariola Antoszczyk 2018-05-11 14:38:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CLVII.307.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-11 14:29:26 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 429/4 obręb geodezyjny Stepnica-1, miasto Stepnica Anna Humieja 2018-05-11 14:27:44 dodanie dokumentu