Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała NR II/44/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-16 13:01:17 edycja dokumentu
Uchwała NR II/44/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-16 13:00:43 dodanie dokumentu
Uchwała NR II/14/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-16 12:57:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu pn.: ?Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025?. Anna Sawa 2018-01-16 11:03:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu pn.: ?Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025?. Anna Sawa 2018-01-16 11:02:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV ( posadowienie szafki, lampy oraz ułożenie kabla) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo , gmina Goleniów. Monika Kotomska 2018-01-15 09:16:29 dodanie dokumentu
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2018-01-12 15:14:48 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018 w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-01-12 14:17:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 23/2, położonej w obrębie geodezyjnym 11 Goleniów, gmina Goleniów. Monika Kotomska 2018-01-12 13:15:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ośrodka specjalistyczno-rehabilitacyjnego i przychodni specjalistyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, działka nr 441/2, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-01-12 13:10:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/246/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2018 Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:41:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/245/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Gminy Stepnica dla niepublicznych przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystywania Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:39:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/244/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2018 roku na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeka Iną, wale Skoszewo i Szkoszewo-Czarnocin Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:36:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/243/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:31:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/242/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:30:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/241/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Stepnicy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:28:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/240/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:27:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/239/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:26:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/238/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniina rok 2018 Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:24:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/237/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w 2018 roku Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:19:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/236/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy - Miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2018 Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:17:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/235/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stepnica na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręguw sprawie Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:16:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/234/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczególowych warunków przyznawnia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:13:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/232/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:09:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/233/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:08:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/231/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:06:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/230/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:02:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/229/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-01-12 07:59:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/228/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2016-2021 w sprawie Mariola Antoszczyk 2018-01-12 07:57:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/227/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 Mariola Antoszczyk 2018-01-12 07:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-10 11:54:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2018-01-10 11:54:13 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot podatku akcyzowego Anna Jagła 2018-01-09 14:41:42 edycja dokumentu
ogłoszenie Anna Jagła 2018-01-09 14:40:12 usunięcie dokument
wniosek o zwrot podatku akcyzowego Anna Jagła 2018-01-09 14:40:09 edycja dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym Anna Jagła 2018-01-09 14:36:02 dodanie dokumentu
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych Anna Jagła 2018-01-09 14:34:02 dodanie dokumentu
wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych Anna Jagła 2018-01-09 14:33:27 dodanie dokumentu
wniosek o odroczenie terminu płatności Anna Jagła 2018-01-09 14:32:48 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot nadpłaty Anna Jagła 2018-01-09 14:32:08 dodanie dokumentu