Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XVI/178/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uznania za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-12-29 12:11:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Goleniów-Police Mariola Antoszczyk 2016-12-29 12:09:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/176/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 12:07:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/168/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie operatorowi sieci wodno - kanalizacyjnej infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru scieków na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-12-29 12:02:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/175/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:59:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/174/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:57:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/173/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie przyjecia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:56:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/172/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:55:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/171/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:54:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/170/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:52:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/169/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne przekazanie opraw oświetleniowychna rzecz ENEA Oświetlenie Sp. z o.o w Szczecinie Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:02:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/168/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie operatorowi sieci wodno - kanalizacyjnej infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru scieków na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:00:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/167/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzałania Narkomanii na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-12-29 10:58:00 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2016-12-28 08:27:33 edycja dokumentu
Zarządzeni Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ( dz. U. z 2016 r. poz. 1860) Mariola Antoszczyk 2016-12-28 08:25:57 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2016-12-27 14:50:40 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2016-12-27 14:43:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 85 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Herman 2016-12-23 13:22:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Maciej Herman 2016-12-23 13:20:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Maciej Herman 2016-12-23 12:50:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Miłowo, część działki nr 26/2 Monika Kotomska 2016-12-23 12:01:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Racimierz, miejscowość Łąka, część działki 48 Monika Kotomska 2016-12-23 11:54:52 dodanie dokumentu
Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2016-12-21 12:39:01 usunięcie załacznika
Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2016-12-21 12:37:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2016-12-21 12:00:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2016-12-21 12:00:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2016-12-21 11:58:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2016-12-21 11:58:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Kwiryng 2016-12-20 14:07:59 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny z dnia 21 czerwca 2016 r. Mariola Kwiryng 2016-12-20 14:04:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300. Anna Sawa 2016-12-19 14:02:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300. Anna Sawa 2016-12-19 14:01:15 dodanie dokumentu
Uchwały Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 , uchwały w sprawie wyrazenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Stepnica oraz uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2017 - 2021 Mariola Antoszczyk 2016-12-19 11:02:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-19 10:50:02 dodanie dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 15:24:07 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 15:17:44 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 14:58:47 usunięcie załacznika
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 14:58:43 usunięcie załacznika
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 14:57:35 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 14:51:59 edycja dokumentu