Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Roczny Plan Łowiecki na rok 2017-2018 Koła Łowieckiego Nr 263 "Orzeł" Świnoujście Mariola Antoszczyk 2018-10-29 08:40:30 dodanie dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-201 Koło Łowieckie "Szarak'Szczecin. Plan polowań na sezon łowiecki 2018-2019 Mariola Antoszczyk 2018-10-29 08:39:03 dodanie dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-2019 Koło Łowieckie "Moczary" Mariola Antoszczyk 2018-10-29 08:36:19 dodanie dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2017-2018 Koło Łowieckie "Dzik" Świnoujście Mariola Antoszczyk 2018-10-29 08:34:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za III kwartał 2018 Maciej Herman 2018-10-25 13:44:52 dodanie dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy w wyborach do Rady Miejskiej Maciej Herman 2018-10-25 13:13:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/289/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:56:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/300/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:54:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/299/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:53:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/298/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.. Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:52:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/297/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018r. w sprawie Statutu Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:45:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/296/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018r. w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica" Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:42:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/296/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018r. w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica" Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:40:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/295/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:37:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/294/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:34:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/293/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:33:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/292/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ?Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022? Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:32:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/291/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r. w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:30:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/292/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ?Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022? Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:30:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/291/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r. w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:29:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/292/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ?Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022? Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:29:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/291/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r. w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:27:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/290/18 z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinansowaneg ze środdków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiegoo Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:24:36 dodanie dokumentu
Protokół XXVI/18 z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-10-25 09:18:09 edycja dokumentu
Protokół Nr XXVII/18 z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-10-25 09:17:03 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe ? Sprzedaż, dostawa materiałów doposażenia pracowni wraz z montażem na potrzeby realizacji projektu ?W drodze do sukcesu? realizowany przez Gminę Stepnica / Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Stepnicy i Szkołę Podstawową w Racimierzu ? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM) Marlena Smolarek 2018-10-24 13:57:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania dokumentów do wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-10-23 14:58:00 dodanie dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy w wyborach do Rady Miejskiej Mariola Kwiryng 2018-10-23 14:40:02 dodanie dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z ustalenia wyników głosowania w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2018-10-23 14:39:03 edycja dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z ustalenia wyników głosowania w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2018-10-23 14:38:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej, w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-10-23 13:08:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania materiałów do wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 5/2018 z dnia 9.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, 122/4 i 122/6, obręb geodezyjny Nad Gowienicą, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-10-23 12:07:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej dz. nr 354, obęrb Stepnica-1, na okres 15 lat pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem przystani żeglasrkiej na Kanale Młyńskim w Stepnicy- ODWOŁANY Daria Grądz 2018-10-19 13:14:11 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej dz. nr 354, obęrb Stepnica-1, na okres 15 lat pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem przystani żeglasrkiej na Kanale Młyńskim w Stepnicy- ODWOŁANY Daria Grądz 2018-10-19 13:13:27 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 października 2018 w sprawie wyznaczania przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w gminie Stepnica w wyborach samorządowych zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r Mariola Antoszczyk 2018-10-18 13:14:33 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2018 r. pn."Program szczepień proilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022" Maciej Herman 2018-10-17 12:34:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami Daria Grądz 2018-10-15 14:21:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami Daria Grądz 2018-10-15 14:21:00 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1598/09/2018 z dnia 11.09.2018 r. Anna Sawa 2018-10-15 13:20:31 dodanie dokumentu
Informacja o rozpoczęciu pracy przez OKW Mariola Kwiryng 2018-10-12 10:56:20 dodanie dokumentu