Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2018 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 Maciej Herman 2018-09-26 15:12:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/2018 z dnia 9.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, 122/4 i 122/6, obręb geodezyjny Nad Gowienicą, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-09-25 12:31:09 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. Mariola Kwiryng 2018-09-24 11:16:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych Maciej Herman 2018-09-21 14:08:46 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STEPNICY z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych Maciej Herman 2018-09-20 15:31:33 dodanie dokumentu
Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z poźn. zm. ) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej ? Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Niepodległa - warsztaty malarskie. Marlena Smolarek 2018-09-20 14:28:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Mariola Kwiryng 2018-09-20 09:39:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Mariola Kwiryng 2018-09-20 09:38:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-20 07:51:01 edycja dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-20 07:50:36 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STEPNICY z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-18 15:19:08 dodanie dokumentu
Statut Gminy Stepnica projekt Mariola Kwiryng 2018-09-17 21:48:27 edycja dokumentu
Statut Gminy Stepnica projekt Mariola Kwiryng 2018-09-17 21:38:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1430/08/2018 z dnia 20.08.2018 r. Anna Sawa 2018-09-17 09:17:17 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1429/08/2018 z dnia 20.08.2018 r. Anna Sawa 2018-09-17 09:16:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-14 09:03:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-14 09:01:34 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Maciej Herman 2018-09-13 15:21:39 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Maciej Herman 2018-09-13 15:21:25 usunięcie załacznika
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Maciej Herman 2018-09-13 15:04:07 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-13 08:55:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-09-12 14:11:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Daria Grądz 2018-09-10 13:16:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 25 września 2018r. Mariola Antoszczyk 2018-09-07 11:46:03 dodanie dokumentu
Przygotowanie, dowóz własnym środkiem transportu i podanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. J. Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM ) Marlena Smolarek 2018-09-06 10:35:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 września 2018 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-09-05 14:26:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2018 r w sprawie odwołania zakazu podlewania wodą pochodzaca z gminnych urządzeń wodociągowych Mariola Antoszczyk 2018-09-04 15:16:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 345/1, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 15:00:06 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 657/2, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 14:59:46 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/11, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:59:27 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/6, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:59:15 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/5, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:59:03 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:58:49 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:58:26 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/2, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:58:11 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 37, obręb Jarszewko Daria Grądz 2018-09-04 14:58:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/2, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:56:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:55:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/5, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:54:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/6, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:53:57 dodanie dokumentu