Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXV/307/06 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stepnica na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Jakub Duszczak 2006-05-12 11:08:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/306/06 w sprawie uchwalenia planu zaopatrzenia w energię elektryczną gminy Stepnica na okres 2004-2008 Jakub Duszczak 2006-05-12 11:06:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/305/06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 i preliminarza wydatków na 2006 r.” Jakub Duszczak 2006-05-12 11:00:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/304/06 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok. Jakub Duszczak 2006-05-12 11:00:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/303/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Stepnica liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczony Jakub Duszczak 2006-05-12 10:59:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/302/06 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-05-12 10:59:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/301/06 w sprawie w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy i nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy Jakub Duszczak 2006-05-12 10:58:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/300/06 o zmianie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2006-05-12 10:57:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/299/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2006-05-12 10:57:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/298/06 w sprawie ustalenia w Gminie Stepnica górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników Jakub Duszczak 2006-05-12 10:56:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/297/06 w sprawie przyznania nagrody specjalnej dla Wójta Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2006-05-12 10:56:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/296/06 w sprawie absolutorium Wójta Gminy Stepnica z wykonania budżetu za 2005 r. Jakub Duszczak 2006-05-12 10:55:20 dodanie dokumentu
Sesja nr XXXV Jakub Duszczak 2006-05-12 10:54:34 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza przetarg w dniu 14 czerwca 2006 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych Jakub Duszczak 2006-05-09 14:12:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza wyniku przetargu dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bogusławie-Widzieńsko” Jakub Duszczak 2006-05-05 14:16:34 dodanie dokumentu
Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica w obrębie wieś Stepnica na terenie elementarnym przy plaży Jakub Duszczak 2006-05-05 11:08:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/05 w sprawie unieważnienia przetargu na sprzedaż działek oznaczonych nr 29/29 i 29/30 położonych w Czarnocinie ogłoszonego na dzień 27 kwietnia 2006r. Jakub Duszczak 2006-05-05 11:07:35 dodanie dokumentu
Zarądzenie Nr 16/05 w sprawie przeznaczenia do zagospodarowania nieruchomości gminne Jakub Duszczak 2006-04-28 11:17:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii K Jakub Duszczak 2006-04-27 16:01:19 dodanie dokumentu
Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małej przystani wodnej do uprawiania sportów wodnych- slip do wodowania łódek w Ko Jakub Duszczak 2006-04-25 13:18:52 dodanie dokumentu
Zarądzenie Nr 17/05 w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel Jakub Duszczak 2006-04-24 10:53:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz układu wykonanwczego Jakub Duszczak 2006-04-24 10:52:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/05 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bogusławie -Widzieńsko Jakub Duszczak 2006-04-24 10:50:48 dodanie dokumentu
Zarądzenie Nr 13/05 w sprawie wprowadzenia rejestru korespodnencji dorenczanej adresatom Jakub Duszczak 2006-04-24 10:50:01 dodanie dokumentu
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bogusławie Babigoszcz Jakub Duszczak 2006-04-20 13:51:34 dodanie dokumentu
Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar Jakub Duszczak 2006-04-19 13:50:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 28 kwietnia 2006 r. Jakub Duszczak 2006-04-19 13:49:55 dodanie dokumentu
Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego w miejscowości Stepnica. Jakub Duszczak 2006-04-19 13:49:05 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości. Jakub Duszczak 2006-04-06 10:43:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie deczji środowiskowych wydanich na wniosek Pana Krzysztofa Kuberackiego, Pana Stanisława Gancarczyka i Pani Krystyny Gralla Jakub Duszczak 2006-04-05 13:43:34 dodanie dokumentu
Wójt Wójt Gminy Stepnica ogłasza unieważnienie przetargu dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bogusławie-Widzieńsko” Jakub Duszczak 2006-04-05 11:08:55 dodanie dokumentu
Protokół z dnia 17 marca 2006 r. z dokonania otwarcia ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-03-31 12:38:32 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych. Jakub Duszczak 2006-03-22 10:29:42 dodanie dokumentu
Dot.umorzonia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie ( modernizacji ) Kanału Królewskiego w miejs Jakub Duszczak 2006-03-21 15:42:39 dodanie dokumentu
Przetarg na budowę ścieżki rowerowej Jakub Duszczak 2006-03-20 15:01:12 dodanie dokumentu
Rok 2006 Jakub Duszczak 2006-03-20 14:59:54 dodanie dokumentu
Rok 2005 Jakub Duszczak 2006-03-20 14:59:23 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica informuje że w dniu 8.03.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia pole Jakub Duszczak 2006-03-08 12:36:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/290/06 w sprawie uchwalenia dziennych stawek opłaty targowej na ternie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-03-06 12:19:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/275/05 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-03-06 12:17:12 dodanie dokumentu