Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2018-02-22 09:05:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". Anna Sawa 2018-02-21 15:06:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". Anna Sawa 2018-02-21 15:04:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". Anna Sawa 2018-02-21 15:03:46 dodanie dokumentu
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Maciej Herman 2018-02-21 11:26:18 edycja dokumentu
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Maciej Herman 2018-02-21 11:24:31 edycja dokumentu
Miłowo, Widzieńsko, Łąka, Budzień 19.02.2018 r. Anna Sawa 2018-02-20 14:40:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-02-20 12:28:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-02-19 09:37:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Herman 2018-02-19 09:36:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/247/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2013 Maciej Herman 2018-02-16 16:09:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/247/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2013 Maciej Herman 2018-02-16 16:07:14 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16.02.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 Maciej Herman 2018-02-16 16:00:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lutego 2018 r w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-02-09 14:18:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy stepnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-02-09 12:30:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości lokalowych, użytkowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-02-09 12:22:53 dodanie dokumentu
Protokół XXII-17 z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. Mariola Antoszczyk 2018-02-09 10:39:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ośrodka specjalistyczno-rehabilitacyjnego i przychodni specjalistyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, działka nr 441/2, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-02-06 10:43:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV ( posadowienie szafki, lampy oraz ułożenie kabla) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo , gmina Goleniów. Monika Kotomska 2018-02-06 10:41:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 23/2, położonej w obrębie geodezyjnym 11 Goleniów, gmina Goleniów. Monika Kotomska 2018-02-06 10:23:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 23/2, położonej w obrębie geodezyjnym 11 Goleniów, gmina Goleniów. Monika Kotomska 2018-02-06 10:21:46 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2018 Marlena Smolarek 2018-02-05 14:16:22 dodanie dokumentu
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2018-02-05 12:23:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXI z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. Mariola Antoszczyk 2018-02-05 08:29:19 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. Mariola Antoszczyk 2018-02-05 08:28:19 edycja dokumentu
Protokół XXII-17 z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. Mariola Antoszczyk 2018-02-05 08:25:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/249/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-01-31 15:18:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/248/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 Mariola Antoszczyk 2018-01-31 15:16:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/247/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2013 Mariola Antoszczyk 2018-01-31 15:13:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli Maciej Herman 2018-01-31 11:31:30 dodanie dokumentu
Budżet Gminy Stepnica na 2018 r Mariola Antoszczyk 2018-01-30 09:22:55 dodanie dokumentu
Uchwały Składu Orzekajacego Reginalnej Izby Obrachunkowej w Stepnicy z dnia 12.12.2017 r Mariola Antoszczyk 2018-01-30 09:11:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII.47.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stepnica zna 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-01-30 09:02:59 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Maciej Herman 2018-01-29 09:18:31 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Maciej Herman 2018-01-29 09:16:58 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Maciej Herman 2018-01-29 09:16:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nierucgomości Gminy Stepnica Daria Grądz 2018-01-25 14:23:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wdaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, działki nr 38, 35/16,35/1, 57/10 obręb Kopice, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-01-25 12:16:38 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLENIOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI DOTYCZACEJ ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Mariola Antoszczyk 2018-01-23 14:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budzetu na podstawie Uchwały Nr XXII/146/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2018 Mariola Antoszczyk 2018-01-23 09:41:35 edycja dokumentu