Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Maciej Herman 2018-04-18 09:40:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o wydaniu dezycji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej diojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica działki nr 74, 104, 103, 102/1, 101/3, 124/2, 123/3, 146, 145/5, 172/5, obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów działki nr 102/2, 101/1, 124/1, 123/1, 122/1, 145/3, 121/4 Daria Grądz 2018-04-17 15:02:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Herman 2018-04-17 11:41:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Herman 2018-04-17 11:39:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Herman 2018-04-17 11:38:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-04-17 10:55:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres 3 lat nieruchomości gminnych Daria Grądz 2018-04-13 14:07:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-04-13 13:44:24 dodanie dokumentu
Protokół XXIII/18 z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia stycznia 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-04-13 08:47:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej raz z przyłączami, dz. nr 40, 41/17, obręb Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-04-11 15:15:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia , 122/4 i 122/6, obręb Nad Gowienicą, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-04-11 15:13:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowei elektroenergetycznych lini kablowych 15kV, działka nr 7/1, 7/3, 11/4, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-11 15:12:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy w Stepnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sparawach z zakresu pomocy społecznej należacych do własciwiści gminy Mariola Antoszczyk 2018-04-11 11:24:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wykreślenia lokalu z wykazu lokali socjalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-04-10 10:01:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wykonywania zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka i udzielenia upoważnień do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego Mariola Antoszczyk 2018-04-10 10:00:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracynych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego Mariola Antoszczyk 2018-04-10 09:56:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenie postępowań orazx wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów Mariola Antoszczyk 2018-04-10 09:53:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej Mariola Antoszczyk 2018-04-10 09:50:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych e sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego Mariola Antoszczyk 2018-04-10 09:48:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do występowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców Mariola Antoszczyk 2018-04-10 09:46:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących prowadzenia prawa do swiadczenń opieki zdrowotnej Mariola Antoszczyk 2018-04-10 09:44:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciaży i rodzin "Za życiem " Mariola Antoszczyk 2018-04-10 09:41:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 429/4, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-09 12:51:27 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 429/4, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-09 12:51:06 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę część nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 365/3, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-09 12:48:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę część nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 365/3, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-09 12:47:52 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 429/4, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-09 12:46:58 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 429/4, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-09 12:46:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 r. Mariola Antoszczyk 2018-04-09 12:09:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica, działki nr 74, 104, 103, 102/1, 101/3, 124/2, 123/3, 146, 145/5, 172/5, obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów, działki nr 102/2, 101/1, 124/1, 123/1, 122/1, 145/3, 121/4 Monika Kotomska 2018-04-06 15:03:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/266/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia sie na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:26:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/265/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:23:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/264/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:22:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/263/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 i Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:21:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/262/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. . zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:19:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/261/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:18:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 117946/18/SCZ z dnia 19.03.2018 r. Anna Sawa 2018-04-06 10:17:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/260/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:16:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 117947/18/SCZ z dnia 19.03.2018 r. Anna Sawa 2018-04-06 10:16:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/259/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:15:40 dodanie dokumentu