Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 24433-2013 z dnia 2013-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stepnica
1. Przebudowa drogi w Czarnocinie - dz. nr 29/4 dr, 30 dr - obręb Czarnocin, gmina Stepnica. Planowana przebudowa drogi znajdującej się w miejscowości Czarnocin, na działce nr: 29/4 dr i 30 dr - Obręb Czarnocin, w gminie Stepnica, w...
Termin składania ofert: 2013-03-06

Stepnica: 1. Przebudowa drogi w Czarnocinie - dz. nr 29/4 dr, 30 dr - obręb Czarnocin, gmina Stepnica. 2. Przebudowa drogi w Stepniczce - dz. nr 38 dr, 43 dr - obręb Stepniczka gmina Stepnica. 3. Budowa drogi publicznej z rowem odparowującym w Łące - dz. nr 24 - obręb Racimierz - gm. Stepnica
Numer ogłoszenia: 55235 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24433 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stepnica, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4188521, faks 091 4188580.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przebudowa drogi w Czarnocinie - dz. nr 29/4 dr, 30 dr - obręb Czarnocin, gmina Stepnica. 2. Przebudowa drogi w Stepniczce - dz. nr 38 dr, 43 dr - obręb Stepniczka gmina Stepnica. 3. Budowa drogi publicznej z rowem odparowującym w Łące - dz. nr 24 - obręb Racimierz - gm. Stepnica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przebudowa drogi w Czarnocinie - dz. nr 29/4 dr, 30 dr - obręb Czarnocin, gmina Stepnica. Planowana przebudowa drogi znajdującej się w miejscowości Czarnocin, na działce nr: 29/4 dr i 30 dr - Obręb Czarnocin, w gminie Stepnica, w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim. Projektowana droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkalnej oraz gruntów rolnych i lasu. Projekt obejmuje wykonanie pieszo-jezdni do zabudowy mieszkalnej i ośrodków sportowych. Opracowaniem objęto również zjazdy gospodarcze oraz dojścia do posesji. Projektowany układ komunikacyjny przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0721Z w kierunku zachodnim na długości 193,17 m. Zaprojektowano pieszo-jezdnię o szerokości 5,00 o nawierzchni z kostki betonowej z opaskami przy krawężniku, z kostki betonowej z fugą wypełnioną kruszywem frakcji 2/5. Szerokość opasek wynosi 1 m. Zjazdy do posesji należy wykonać o nawierzchni z kostki betonowej. Połączenia z drogami publicznymi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=6 m Zestawienie powierzchni rzeczywistych: Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej z fugą wypełnioną kruszywem frakcji 2/5, kolor brązowy gr. 8 cm 340,0 m² Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, kolor żółty, gr. 8 cm 655,0 m² Nawierzchnie chodników z kostki betonowej gr 8cm. 1,0 m² Wjazdy do posesji z kostki betonowej, kolor czerwony gr. 8 cm 16,0 m² Krawężniki 15x22x100 cm 440,0 mb Oporniki 12x25x100cm 8,0 mb Obrzeża chodnikowe 4,0 mb Zieleń 390 2. Przebudowa drogi w Stepniczce - dz. nr 38 dr, 43 dr - obręb Stepniczka gmina Stepnica. Planowana inwestycja zakresem obejmuje odcinek od włączenia do drogi powiatowej 0721Z relacji Stepnica-Czarnocin, przez obszary zagrodowej zabudowy mieszkalnej, w kierunku gruntów rolnych i lasu, na działce nr: 38 dr - Obręb Stepniczka, w gminie Stepnica, w powiecie goleniowskim w województwie zachodniopomorskim. Zaprojektowano pieszo-jezdnię szerokości 5,00. Szerokość nawierzchni z kostki betonowej wynosi 3,8 m. Przy krawężnikach z obu stron jezdni należy wykonać opaskę o szerokości 0,6 m z kostki betonowej z fugą wypełnioną kruszywem frakcji 2/5. Opaskę należy wykonać na całym odcinku drogi przy krawężnikach oprócz łuków wyokrąglających w obrębie skrzyżowań oraz wjazdów do posesji zgodnie z planem sytuacyjnym. Połączenia z drogami publicznymi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=6,00 m. Zestawienie powierzchni rzeczywistych: Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej z fugą wypełnioną kruszywem frakcji 2/5, kolor brązowy gr. 8 cm 334,0 m² Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, kolor żółty, gr. 8 cm 1390,0 m² Nawierzchnia poszerzenia jezdni z bruku kam. nieobrobionego 16/20 20,0 m² Nawierzchnie chodników z kostki betonowej gr 8cm. 31,0 m² Wjazdy do posesji z kostki betonowej, kolor czerwony gr. 8 cm 102,0 m² Krawężniki 15x22x100 cm 733,0 mb Oporniki 12x25x100 cm 51,0 mb Obrzeża chodnikowe 36,0 mb Zieleń 2430,0 m² 3. Budowa drogi w Łące z rowem odparowującym - dz. nr 24 - obręb Racimierz - gm. Stepnica Planowana inwestycja zakresem obejmuje budowę drogi w m. Łąka, gm. Stepnica na działce drogi nr 24 obręb Racimierz, na odcinku od istniejącego zjazdu z działki 118/7 obręb Racimierz, do projektowanego zjazdu na teren działki 118/10 obręb Racimierz w miejscowości Łąka. Przyjęte parametry projektowe: - długość drogi - 154,80 m -powierzchnia drogi - 773,77 m² -szerokość jezdni - 5m szerokość pobocza - 2x0,50m szerokość rowu: 1,60m szerokość korony drogi: 8,40m Gabaryty projektowanego rowu odparowującego całkowitej szerokości 1,60m Kształt rowy trapezowy głębokość - 0,60m długość - 154,80m szerokość dna- 0,40m spadek dna- 0,2% Zestawienie powierzchni rzeczywistych: Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej, kolor szary gr. 8 cm 789,48 m² Krawężniki 15x30x100 cm 1135,0 mb Zieleń 275,62 m² Wykonawca budowy drogi w Łące musi dostosować harmonogram prac budowlanych do harmonogramu budowy bloku wielorodzinnego w Łące z jego wykonawcą. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek, wykonawca zobowiązany jest dopełnić formalności związanych z zajęciem pasa drogi nadrzędnej nad drogą graniczną i ponieść ich koszt. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną. Szczegółowy zakres określają następujące załączniki do SIWZ: Branża drogowa: 1. Projekt drogowy (Czarnocin) - załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Projekt organizacji ruchu na czas robót Czarnocin - załącznik nr 2 do SIWZ, 3. Projekt stałej organizacji ruchu Czarnocin - załącznik nr 3 do SIWZ, 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Czarnocin- załącznik nr 4 do SIWZ, 5. Przedmiar robót (Czarnocin) - załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Projekt drogowy (Stepniczka) - załącznik nr 6 do SIWZ, 7. Projekt organizacji ruchu na czas robót (Stepniczka)- załącznik nr 7 do SIWZ, 8. Projekt stałej organizacji ruchu (Stepniczka)- załącznik nr 8 do SIWZ, 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Stepniczka) - załącznik nr 9 do SIWZ, 10. Przedmiar robót (Stepniczka) - załącznik nr 10 do SIWZ. 11. Projekt drogowy (Łąka)- załącznik nr 11 do SIWZ, 12. Informacja BIOZ - załącznik nr 12 do SIWZ, 13. Przedmiar robót (Łąka)- załącznik nr 13 do SIWZ Do oferty należy dołączyć kosztorysy sporządzone na podstawie przedmiaru robót stanowiących załączniki nr 5, 10 oraz 13 do SIWZ. UWAGA: W przypadku wyceny budowy drogi w Łące pozycja nr 8. Darniowanie krawędzi skarp z humusem pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm - należy wycenić obsianie trawą zamiast darniowania. Z uwagi na fakt, iż cena oferty powinna być wyliczana w oparciu o kosztorysy, nie można zmieniać treści pozycji zawartych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 5, 10 oraz 13 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 783658,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ