określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2004 r.


U C H W AŁ A Nr XIII/111/03

RADY GMINY STEPNICA

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2004 r.

Na podstawie art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84 i Nr 200, póz. 1683, z 2003 r. Nr 96, póz. 874 i Nr 110 , póz. 1039 /, uchwala się co następuje:

§1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od l m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,50 zł,

2) od l m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

- związanych z produkcją i sprzedażą tarcicy oraz produkcją mebli i elementów do mebli 16,47 zł,

- związanych z prowadzeniem turystyki i wypoczynku 14,96 zł,

- związanych z pozostałą działalnością gospodarczą 15,69 zł,

3) od l m powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

7,89 zł,

4) od l m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 1,77 zł,

5) od l m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków 4,49 zł,

6) od budowli lub ich części w wysokości 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt. 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

7) od l m powierzchni użytkowej budynków pozostałych stanowiących domki letniskowe 5,80 zł,

8) od l m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60 zł,

9) od gruntów :

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od l ha powierzchni 3,25 zł,

- od pozostałych od l m2 powierzchni 0,16 zł,

§ 2. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w odniesieniu do podatników będących emerytami i rencistami, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta inwalidzka i którzy nie zamieszkują wspólnie z osobami posiadającymi inne źródła dochodu:

1) od l m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,26 zł,

2) od Im powierzchni użytkowej pozostałych budynków 3,06 zł,

3) od l m2 powierzchni gruntów pozostałych 0,08 zł.

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

l) nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury powiązanych z budżetem Gminy Stepnica z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,

3) nieruchomości zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych,

4) nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,

5) budowle służące do odprowadzania ścieków z wyjątkiem oczyszczalni ścieków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od l stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 26-10-2004 12:14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 26-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 26-10-2004 12:14:28