Sesja nr XXXV

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXV/301/06 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy i nadaniu statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy 2013-07-26 13:09:04
Uchwała Nr XXXV/312/06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2006-05-12 11:12:28
Uchwała Nr XXXV/311/06 w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego pod nazwą „Dąb Paweł” (m. Czarnocin) 2006-05-12 11:11:51
Uchwała Nr XXXV/310/06 w sprawie w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 2006-05-12 11:11:18
Uchwała Nr XXXV/309/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. 2006-05-12 11:10:45
Uchwała Nr XXXV/308/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok 2006-05-12 11:08:59
Uchwała Nr XXXV/307/06 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stepnica na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2006-05-12 11:08:30
Uchwała Nr XXXV/306/06 w sprawie uchwalenia planu zaopatrzenia w energię elektryczną gminy Stepnica na okres 2004-2008 2006-05-12 11:06:52
Uchwała Nr XXXV/305/06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 i preliminarza wydatków na 2006 r.” 2006-05-12 11:00:47
Uchwała Nr XXXV/304/06 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok. 2006-05-12 11:00:19
Uchwała Nr XXXV/303/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Stepnica liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczony 2006-05-12 10:59:44
Uchwała Nr XXXV/302/06 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stepnica 2006-05-12 10:59:17
Uchwała Nr XXXV/300/06 o zmianie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stepnica. 2006-05-12 10:57:43
Uchwała Nr XXXV/299/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica. 2006-05-12 10:57:11
Uchwała Nr XXXV/298/06 w sprawie ustalenia w Gminie Stepnica górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników 2006-05-12 10:56:41
Uchwała Nr XXXV/297/06 w sprawie przyznania nagrody specjalnej dla Wójta Gminy Stepnica. 2006-05-12 10:56:02
Uchwała Nr XXXV/296/06 w sprawie absolutorium Wójta Gminy Stepnica z wykonania budżetu za 2005 r. 2006-05-12 10:55:20