Uchwała Nr XXIX/258/05 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwišzywania Problemów Społecznych w Gminie Stepnica


UCHWAŁA Nr XXIX/258/05

RADY GMINY STEPNICA

z dnia 10 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stepnica na lata 2005 - 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 17 ust.l pkt l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Nr 64, poz. 565 i Nr 94, poz. 788 z 2005r.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stepnica na lata 2005 2008, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. '

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Stepnica

Ryszard Ławicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 29-08-2005 11:44:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 29-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 29-08-2005 11:44:55