Uchwała Nr XXIX/256/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwišzywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. i preliminarza wydatków na 2005 r.


UCHWAŁA NR XXIX/256/05

Rady Gminy Stepnica

z dnia 10 sierpnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005” i preliminarza wydatków na rok 2005r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372, z 2003r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 23, poz. 186) , Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/227/05 Rady Gminy Stepnica z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005” i preliminarza wydatków na 2005r. punkt VI ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Wynagrodzenie netto członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłacane jest na podstawie umów zleceń w następującej wysokości :

    • Przewodniczący GKRPA - 60 zł za każde posiedzenie Komisji,

    • Członkowie GKRPA - 40 zł za każde posiedzenie Komisji”.

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały wymienionej w § 1 skreśla się dotychczasową treść punktu 2-go i wprowadza nową w następującym brzmieniu:

”2. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,- zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 212,- zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,- zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.758,- zł”

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Stepnica

Ryszard Ławicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 29-08-2005 11:41:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 29-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 29-08-2005 11:41:41