Uchwała Nr XI/119/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2016 rok

Uchwała Nr XI/119/16
Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.  Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Stepnica: kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim.

2.  Szczegółowe granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Na rok 2016 ustala się sezon kąpielowy na terenie kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w okresie od 15.06.2016 r. do 31.08.2016 r.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Stepnicy


Ryszard Ławicki

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XI/119/16
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Uzasadnienie

Ustawa Prawo wodne na podstawie art. 34a ust 1 nałożyło na Radę Miejską                           w Stepnicy  obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy.

Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie
do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.

Gmina Stepnica jest organizatorem kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica  przygotował projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica. Niniejszy projekt został uzgodniony
z organami opiniującymi tzn. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ponadto projekt został wyłożony do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Załączniki do pobrania

1 U-XI-119-16.pdf (PDF, 42KB) 2016-04-22 13:13:34 133 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 22-04-2016 13:13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 22-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 22-04-2016 13:24:59