Sesja nr XXIX

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIX//309/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/299/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 r. 2014-04-14 10:10:29
Uchwała Nr XXIX//310/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-04-14 10:12:49
Uchwała Nr XXIX//311/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmianw wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2014-2017 2014-04-14 10:14:04
Uchwała Nr XXIX//312/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn 2014-04-14 10:15:35
Uchwała Nr XXIX//313/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica 2014-04-14 10:17:19
Uchwała Nr XXIX//314/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r" i preliminarza wydatków na realizację programu w 2014 r. 2014-04-14 10:19:57
Uchwała Nr XXIX//315/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budzecie Gminy Stepnica na 2015 r. 2014-04-14 10:21:38
Uchwała Nr XXIX//316/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 r. 2014-04-14 10:23:20
Uchwała Nr XXIX//317/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2014-04-14 10:26:03
Uchwała Nr XXIX/318/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Gminą Goleniów, dotyczących wykonywania przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu terapii dziennej dla osób uposledzonych umysłowo, bedących mieszkańcami Gminy Stepnica 2014-04-14 10:33:59
Uchwała Nr XXIX/319/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia taryfy opłat portowych w Porcie Morskim w Stepnicy 2014-04-14 10:35:08
Uchwała Nr XXIX/320/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad i trybu nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Stepnica" i "Zasłużony Mieszkaniec Gminy Stepnica" 2014-04-14 10:38:05
Uchwała Nr XXIX/321/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie odmowy uwzglednienia złożonego przez Panią Marię Szczeblewska wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Stepnica 2014-04-14 10:41:10
Uchwała Nr XXIX/322/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie cześci nieruchomości stanowiacej mienie gminne, na okres 20 lat w trybie przetargu 2014-04-14 10:43:03