Zawiadomienie o obradach VII sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 8 października 2015 r.

Z a w i a d o m i e n i e

 

Zawiadamiam, że w dniu 8 października  2015 r. o godzinie  1600 w sali konferencyjnej  w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady VII Sesji  Rady Miejskiej  w Stepnicy.

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy

                                                                   Ryszard Ławicki                               

Porządek posiedzenia

I. Sprawy regulaminowe:

1)Stwierdzenie quorum,

2)Przyjęcie porządku obrad,

      3) Przyjęcie protokołu Nr VI/15 z obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia  6 sierpnia 2015 r.

II.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015                             

III.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za pierwsze półrocze 2015 r.

IV.   Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

V.  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 r.

VI. Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych przeprowadzonych w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

VII. Podjęcie uchwał :

1.w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica,

2.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ew. Żarnowo- gmina Stepnica,

3.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015” i preliminarza wydatków na realizacje programu w 2015 r.,

4.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. ,

5.w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2019,

6.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat z przeznaczeniem pod inwestycję polegającą na budowie domu opieki,

7.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat,

8. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica,

9. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka,

10.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłowo,

11.w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąsierzyno,

12.w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016 -2019,

13.w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica,

VIII. Informacja międzysesyjna Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

IX.  Wnioski i zapytania radnych.

X.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

XI.  Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 29-09-2015 09:04:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 29-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 29-09-2015 09:04:45