VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018


Nr uchwały

Data  

podjęcia

 

Przedstawienie uchwały (treść)

postanowienie w sprawie

 

 

 

Publikacja

w Dz.W.Z

(poz., data)

 

 

    Sesja XXVIII z dnia 10 października 2018 r.
XXVIII/30/18 10.10.2018 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym
XXVIII/299/18 10.10.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021
XXVIII/298/18 10.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  
XXVIII/297/18 10.10.2018 w sprawie Statutu Gminy Stepnica  
XXVIII/296/18 10.10.2018   w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica”,  
XXVIII/295/18 10.10.2018 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica
XXVIII/294/18 10.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym  
XXVIII/293/18 10.10.2018 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat  
XXVIII/292/18 10.10.2018 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022”  
XXVIII/291/18 10.10.2018 w sprawie  Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2019 rok  
    Sesja XXVII z dnia 8 sierpnia 2018  
XXVII/283/18 08.08.2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023  
XXVII/284/18 08.08.2018r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica  
XXVII/285/18 08.08.2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sepnica  
XXVII/286/18 08.08.2018r. w sprawie znian w budżecie gminy na rok 2018  
XXVII/287/18 08.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  
XXVII/288/18 08.08.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zęści nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  
XXVII/289/18 08.08.2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica  
XXVII/290/18 08.08.2018r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinanowanego ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego  
    Sesja XXVI z dnia 20 czerwca 2018 r.  
XXVI/282/18 20.06.2018r. w sprawie nagród i wyróznień za wysokie osiagnięcia w współzawodnictwie sportowym  
XXVI/281/18 20.06.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  
XXVI/280/18 20.06.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica  
XXVI/279/18 20.06.2018r. w sprawie ustalenenia ekwiwalentu pienięznego dla dczłonka ochotniczej straży pożarnej  
XXVI/278/18 20.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowosci Czarnocin i okreslenia sezonu kapielowego na 2018 r  
XXVI/277/18 20.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowosci Czarnocin i okreslenia sezonu kapielowego na 2018 r  
XXVI/276/18 20.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat  
XXVI/275/18 20.06.2018r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica  
XXVI/274/18 20.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdanie z wykonania budzetu za 2017 r.  
    Sesja Nr XXV z dnia 29 maja 2018 r.  

XXV/273/18

29.05.2018r w sprawie odstapienia od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym w mieście StepnicA  

XXV/272/18

29.05.2018r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy  na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej  stanowiacej mienie gminne w trybie bezprzetargowym  
XXV/271/18 29.05.2018r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
XXV/270/18 29.05.2018r. w sprawie  wyrazenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym  
XXV/269/18 29.05.2018r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie  Gminy Stepnica  
XXV/268/18 29.05.2018r. w sprawie inkasa podatków od osób fizyvznych , ronego, lesnego od nieruchomości , opł od posiadania psów i opł. targowej , określenia inkasentówi wys. wynagrodzenia za inkaso Dz.U.W.Z. poz. 2747 z dn. 11.06.2018r.
XXV/267/18 29.05.2018r. w sprawie opłat inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi okreslenia inkasentówi wys. wynagrodzenia za inkaso Dz.U.W.Z poz. 2746 z dn. 11.06.2018
    Sesja Nr XXIV z dnia 29 marca 2018  
XXIV/266/18 29.03.2018r w sprawie okkreslenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreslonej imiennie rodzinie repatriantów  
XXIV/265/18 29.03.2018r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021,                                                                                                                    
XXIV/264/18 29.03.2018r  w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2018 rok,                                                                                                   
XXIV/263/18 29.03.2018r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok   2018,                                                                                                                                                                           
XXIV/262/18 29.03.2018r zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,                                                                                                                                                   
XXIV/261/18 29.03.2018r w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu   sołeckiego na rok 2019  
XXIV/260/18 29.03.2018r sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                                                                                                                                                                          
XXIV/259/18 29.03.2018r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat,                                                                                                                                                                                
XXIV/258/18 29.03.2018r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym  
XXIV/257/18 29.03.2018r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym,                                                                                                                                                                                   
XXIV/256/18 29.03.2018r w sprawie podziału Gminy Stepnica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  
XXIV/255/18 29.03.2018r w sprawie podziału Gminy Stepnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  
XXIV/254/18 29.03.2018r w sprawie określenia wysokości  opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stepnica,  
XXIV/253/18 29.03.2018r sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na  2018 r.,  
XXIV/252/18 29.03.2018r w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r.,  
XXIV/251/18 29.03.2018r . w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020  
XXIV/250/18 29.03.2018r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021  z perspektywą na lata 2022-2025  
    Sesja Nr XXIII z dnia 25 stycznia 2018 r.  
XXIII/249/18 25.01.2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stepnica.  
XXIII/248/18 25.01.2018r. w sprawie rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociągowych.  
XXIII/247/18 25.01.2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023.  
    Sesja Nr XXII z dnia 19 grudnia 2017 r.  
XXII/246/17 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2018 r.  
XXII/245/17 19.12.2017 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Gminy Stepnica dla niepublicznych przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroliprawidłowosci ich wykorzystywania.  
XXII/244/17 19.12.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2018 r. na realizacje zadania polegajacego na zaprojektowaniui wykonaniu szlaku rowerowegona wale przeciwpowodziowym  nad rzeka Ina , wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin  
XXII/243/17 19.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.  
XXII/242/17 19.12.2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r.  
XXII/241/17 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r.  
XXII/240/17

19.12.2017 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicay na 2018 r.  
XXII/239/17 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 rok.  
XXII/238/17 19.12.2017 r.  w sprawie uchwlenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi,azywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018".  
XXII/237/17 19.12.2017 r.  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe  pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w 2018 r..  
XXII/236/17

19.12.2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy -Miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica.  
XXII/235/17 19.12.2017 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie pocdziału gminy Stepnica na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okregu.  
XXII/234/17 19.12.2017 r. w sprawie okreslenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opikuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółpwych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.  
XXII/233/17 19.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat.  
XXII/232/17 19.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat.  
XXII/231/17 19.12.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat.  
XXII/230/17 19.12.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica.  
XXII/22917 19.12.2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu dostraczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Stepnica.  
XXII/228/17 19.12.2017r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniego programugospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2016-2021.  
XXII/227/17 19.12.2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021.  
    Sesja Nr XXI z dnia 24 listopada 2017 r.  
XXI/226/17 24.11.2017 r w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy  
XXI/225/17 24.11.2017 r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021  
XXI/224/17 24.11.2017 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.  
XXI/223/17 24.11.2017 r w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Maciejewicza w  Stepnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Konstantego Maciejewicza w w Stepnicy  
XXI/222/17 24.11.2017 r w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks.Jana Twardowskiegow Racimierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Racimierzu im ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu  
XXI/221/17 24.11.2017 r w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica  
XXI/220/17 24.11.2017 r w sprawie opłaty od posiadania psów  
XXI/219/17 24.11.2017 r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018  
XXI/218/17 24.11.2017 r. w sprawie określenia satwek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2018 r.  
    Sesja Nr XX z dnia 3 sierpnia 2017 r.  
XX/217/17 03.08.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Dz.U.W.Z , poz.3563, z dn 28.08.2017 r.
XX/216/17 03.08.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat  
XX/215/17 03.08.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat  
XX/214/17 03.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzonych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica  
XX/213/17 03.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica  
XX/212/17 03.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Dz.U.W.Z , poz.3562, z dn 28.08.2017 r.
XX/211/17 03.08.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy Dz.U.W.Z , poz.3561, z dn 28.08.2017 r.
XX/210/17 03.08.2017 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy  
    Sesja Nr XIX z dnia 27 czerwca 2017 r.  
XIX/209/17 27.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat  
XIX/208/17 27.06.2017 r. w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie  gminne  
XIX/207/17 27.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat  
XIX/206/17 27.06.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia  29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na ternie Gminy Stepnica Dz.U.W.Z , poz.3297, z dn 28.07.2017 r.
XIX/205/17 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu oraz ustalenia lokalizacji Placu Targowego w Stepnicy Dz.U.W.Z , poz.3299, z dn 28.07.2017 r.
XIX/204/17 27.06.2017 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów  
XIX/203/17 27.06.2017 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu w obrębie ewidencyjnym Stepniczka - Gmina Stepnica  
XIX/202/17 27.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica  
XIX/201/17 27.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stepnica na drugim etapie postępowania Dz.U.W.Z , poz.3298, z dn 28.07.2017 r.
XIX/200/17 27.06.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Stepnica i podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną  
XIX/199/17 27.06.2017 r.   w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Dz.U.W.Z , poz.2802, z dn 29.06.2017 r.
XIX/198/17 27.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Dz.U.W.Z , poz.2801, z dn 29.06.2017 r.
XIX/197/17 27.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica  
XIX/196/17 27.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2016 rok  
XIX/195/17 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2016  
XIX/194/17 27.06.2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy  
XIX/193/17 27.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  
XIX/192/17 27.06.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy Dz.U.W.Z , poz.1807, z dn 26.04.2017 r.
    Sesja Nr XVIII z dnia 29 marca 2017 r.  
XVIII/191/17 29.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Dz.U.W.Z z 2017.poz.1807

z dnia 26.04.2017 r.

XVIII/190/17 29.03.2017 r.  w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  
XVIII/189/17 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017” 22
XVIII/188/17 29.03.2017 r. w sprawie określenia kąpielisk na terenie Gminy Stepnica Dz.U.W.Z. z 2017.poz.1939 z dnia 05.05.2017r.
XVIII/187/17 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica  
XVIII/186/17 29.03.2017 r.

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r.

Dz.U.W.Z.z 2017,poz.1938 z dn. 05.05.2017r.
XVIII/185/17 29.03.2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce  
XVIII/184/17 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Dz.W.Z.z 2017,poz.2137 z dn. 09.05.2017r.
                                 Sesja Nr XVII z dnia 17 lutego 2017 r.  
XVII/183/17 17.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat  
XVII/182/17 17.02.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica

Dz,U,W.Z poz1194,

 20.03.2017

XVII/181/17 17.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica  
XVII/180/17 17.02.2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Stepnica Dz.U.W.Z poz. 1193, 20.03.2017
XVII/179/17 17.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  
                             Sesja Nr XVI z dnia 20 grudnia 2016 r  
XVI/178/16 20.12.2016 r.  w sprawie uznania za bezzasadnąskargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica  
XVI/177/16 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociagu wysokiego ciścienia DN500 relacji Goleniów - Police

Dz.U.W.Z. poz.376

20.01.2017 r.

XVI/176/16 20.12.2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r.  
XVI/175/16 20.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021  
XVI/174/16 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2017 r.  
XVI/173/16 20.12.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2017 r.  
XVI/172/16 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2017 r.  
XVI/171/16 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2017 r.  
XVI/170/16 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2017 r.  
XVI/169/16 20.12.2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne przekazanie opraw oświetleniowych na rzecz ENEA Oświetlenie Sp. z o.o w Szczecinie.  
XVI/168/16 20.12.2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie operatorowi sieci wodno - kanalizacyjnej  infrastrukturysystemu zaopatrzenia w wodę i odbioru scieków na terenie Gminy Stepnica.  
XVI/167/16 20.12.2016 r.

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

 
    Sesja XV z dnia 23 listopada 2016 r.  
XV/166/16 23.11.2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019  
XV/165/16 23.11.2016.r  w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r. poz.4629 z dn. 30.11.2016 r.
XV/164/16 23.11.2016.r

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat.

 
XV/163/16 23.11.2016.r w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetagowym na okres kolejnych 10 lat  
XV/162/16 23.11.2016.r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym  
XV/161/16 23.11.2016.r w sprawie zmiany nazwy osiedla mieszkaniowego w Stepnicy

poz.104 z dn. 05.01 207 r.

XV/160/16 23.11.2016.r w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6  
XV/159/16 23.11.2016.r

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

poz.16 dn. 02.01.2017r.
XV/158/16 23.11.2016.r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 poz.4628 z dn. 30.11.2016 r.
XV/157/16 23.11.2016.r w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2017 r., poz. 4627 z dn. 30.11.2016r.
XV/156/16 23.11.2016.r w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica  
XV/155/16 23.11.2016.r w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica  
XV/154/16 23.11.2016.r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Goleniów Police.

uchylona
    Sesja XIV z dnia 30 września 2016 r.  
XIV/153/16 30.09.2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na   lata 2016-2019  
XIV/152/16 30.09.2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.                                                                         poz. 3675 z d. 05.10 2016 r.
XIV/151/16 30.09.2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica  poz. 4279 z dn. 07.11.2016
XIV/150/16 30.09.2016 r  zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów                                                                                                                       poz.4178 z dn. 07.11.2016r.
XIV/149/16 30.09.2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie gminy Stepnica                                                                                                                             poz.4181 z dn. 07.11,2016r.
XIV/148/16 30.09.2016 r w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Stepnica partnerskiego projektu edukacyjnego "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"                                                                          
XIV/147/16 30.09.2016 r w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do „Związku Małych Portów”  
    Sesja Nr XIII z dnia 4 sierpnia 2016 r.  
XIII/146/16 04.08.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminngo Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomnosci Zwierząd w 2016 r.  
XIII/145/16 04.08.2016 r.  zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stepnica na lata 2016-2021  
XIII/144/16 04.08.2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica  
XIII/143/16 04.08.2016 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacegotereny położ  
XIII/142/16 04.08.2016 r. w sprawie aktualności Studium urarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.  
XIII/141/16 04.08.2016 r.  w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej  
XIII/140/16 04.08.2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenie G,minnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016  
XIII/139/16 04.08.2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Stepnica na lata 2016-2019  
XIII/138/16 04.08.2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r.  
XIII/137/16 04.08 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków  wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urzad Miasta i Gminy Stepnica  
XIII/136/16 04.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków na terenie Gminy Stepnica  
XIII/135/16 04.08.2016 r. w sprawie przyjecia programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019  
    Sesja Nr XII  z dnia 29 czerwca 2016 r.  
XII/134/16 29.06.2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica uchylona
XII/133/16 29.06.2016r. w sprawie wieloletniego prgramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnicana lata 2016-2021

poz.3212 

08.08.2016

XII/132/16  29.06.2016r. zmieniająca uchwałe w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt w 2016 r. uchylona
XII/131/16 29.06.2016r. w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie przekazania Gminie Dobra zadania polegajacego na zapewnieniu opiekibezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Stepnica  
XII/130/16 29.06.2016r. w sprawie określenia inkasentówi wysokości wynagrodzenia za inkaso  
XII/129/16 29.06.2016r. w sprawie terminu czstotliwościi trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
XII/128/16 29.06.2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica  
XII/127/16 29.06.2016r. w sprawie przjęcia zasobów pomocy społecznejdla Gminy Stepnica za 2015 r.  
 XII/126/16 29.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r  
XII/125/16 29.06.2016r. w sprawie udzielenia absolutoriumBurmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica  
XII/124/16 29.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegowraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetuza 2015 r.  
  . Sesja Nr XI  z dnia 12 kwietnia 2016 r.  
XI/123/16 12.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

poz. 1644

z dn.20.04.2016 r

XI/122/16 12.02.2016 r. w sprawie uznania za bezzasadna skargę  Pani ................. .  
XI/121/16 12.02.2016 r. w sprawie uznania za bezzasadna skargę na działania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Stepnicy  
XI/120/16 12.02.2016 r. w sprawie uznania za bezasadna skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica  
XI/119/16 12.02.2016 r. w sprawie określenia wykazu kąpieliskna terenie Gminy Stepnica na rok 2016.  
XI/118/16 12.02.2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat  
XI/117/16 12.02.2016 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Akloholowych w 2016 r. i preliminarza wydatków na realizację  programu w 2016 r.  
XI/116/16 12.02.2016 r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 2016-2018  
    Sesja Nr X z dnia 23 lutego 2016 r.  
X/115/16 23.02.2016 w sprawie przekazania Gminie Dobra zadania polegajacego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy Stepnica  
X/114/16 23.02.2016 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r.

poz.895

z dn.29.02.2016r.

X/113/16 23.02.2016 w sprawie niewyrazenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zw budżecie Gminy Stepnica na 2017 rok  
X/112/16 23.02.2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gmine Stepnica poz.1113 z dn. 09.03.2016 r.
X/111/16 23.02.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miescie Stepnica poz.1129 z dn. 10.03.2016r.
X/110/16 23.02.2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierzawę na okres 10 lat nieruchomości gminnych  
X/109/16 23.02.2016 w spraie wyrażenia zgody na wydzierzawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat  
X/108/16 23.02.2016 w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. poz.1112 z dn. 09.03.2016r.
X/107/16 23.02.2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej poz.894 z dn. 29.02.2016 r.
    Sesja Nr IX z dnia 21 grudnia 2015 r.  
IX/106 /15 21.12.2015 w spraie w WPF Gminy Stepnica na lata 2016-2019  
IX/105/15 21.12.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2015 r. po. 360 zdn. 18.01.2016r.
IX/104 /15 21.12.2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częsciowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn  
IX/103 /15 21.12.2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy- Miasto Szczecin na realizacje programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica  
IX/102/15 21.12.2015 w sprawie uchwalenia"Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2016 i preliminarza wydatków na realizacje programu w 2016 r.  
IX/101/15 21.12.2015 w sprawie uchwalenia"Gminnego ProgramuProfilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkocholowych na rok 2016 i preliminarza wydatków na realizacje programu w 2016 r.  
IX/100/15 21.12.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki na terenie Gminy Stepnica poz..5786 z dn. 31.12.2015r.
IX/99/15 21.12.2015 w sprawie zmian w wpf Gminy Stepnica na lata 2015-2018  
IX/98/15 21.12.2015 w sprawie zmian w budzecie gmina na 2015 r. poz.359 z dn. 18.01.2016r.
IX/97/15 21.12.2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy  
IX/96/15 21.12.2015 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2016 r.  
IX/95/15 21.12.2015 w sprawie przyjecia rocznego planu pracy komisji Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2016 r.  
IX/94/15 21.12.2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy  
IX/93/15 21.12.2015 w sprawie wyrazenia zgody na wynajęcie na okres kolejnych 5 lat gminnej nieruchomości lokalowej  
IX/92/15 21.12.2015  w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym  na okres kolejnych 10 lat  
IX/91/15 21.12.2015 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym  na okres kolejnych 5 lat  
IX/90 /15 21.12.2015 w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat  
IX/ 89/15 21.12.2015 zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjecia planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica  
IX/88 /15 21.12.2015 zmieniajaca uchwałęw sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy  
    SESJA Nr VIII/15 z dnia 27 listopada 2015 r.  
VIII/87/15 27.11.2015 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczacych zagospodarowania przestrzennego zwiazanych z rozwojem miejscowosci i osad wiejskich na terenie Gminy Stepnica  
VIII/86/15 27.11.2015 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników  
VIII/85/15 27.11.2015 w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości rolny i lesny obowiazujacych na terenie Gminy Stepnica poz.5104 z d. 04.12.2015 r.
VIII/84/15 27.11.2015 w sprawie opłaty od posiadania psów poz.4968 z d.03.12.2015 r.
          VIII/83/15 27.11.2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 poz.4967 z dn. 03.12.2015 r.
VIII/82/15 27.11.2015 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnic na rok 2016 poz.4966 z dn. 03.12.2016r.
 VIII/81/15 27.11.2015 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłayy targowej na terenie Gminy Stepnica po.4965 z dn.03.12.2015 r.
VIII/80/15 27.11.2015 w  sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji poz.5103 z dn. 04.12.2015 r.
VIII/79/15 27.11.2015 w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociagu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Goleniów Police  
VIII/78/15 27.11.2015 w sprawie Wieloletniego Programu Wspólpracy Gminy Stepnica z oraganiazacjami pozarzadowymi oraz podmiotamimproadzacymi działalność pozytku publicznego na lata 2016-2018  
       
SESJA NR VII/15 Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
VII/77/15 08.10.2015

W sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie

 
VII/76/15 08.10.2015

>W sprawie potwierdzenia członkostwa i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy Stepnica w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński"

 
VII/75/15 08.10.2015 W sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Stepnica

poz.4471 z

2015 r.

VII/74/15 08.10.2015 W sprawie wyboru ławników sądowych na kadencje w latach 2016 - 2019  
VII/73/15 08.10.2015 W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąsierzyno

poz.4477 z

2015 r.

VII/72/15 08.10.2015 W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłowo

poz.4476

z 2015 r.

VII/71/15 08.10.2015 W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stepniczka poz. 4475  z 2015 r.
VII/70/15 08.10.2015 W sprawie nadania nazw ulic w mieście Stepnica

poz.4474 z

2015 r.

VII/69/15 08.10.2015 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat  
VII/68/15 08.10.2015 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod inwestycje polegającą na budowie domu opieki  
VII/67/15 08.10.2015 W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015 - 2018  
VII/66/15 08.10.2015 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

poz. 3943 z

2015 r.

VII/65/15 08.10.2015 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" i preliminarza wydatków na realizacje programu w 2015 r,  
VII/64/15 08.10.2015 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Żarnowo - gmina Stepnica  
VII/63/15 08.10.2015 W sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica  
SESJA NR VI/15 Z DNIA 6 SIERPNIA 2015 R.
VI/62/15 06.08.15 r. W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015. poz. 3210 z dn. 13.08.2015r.
VI/61/15 06.08.15 r. W sprawie wyrazenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawe infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ściekow  
VI/60/15 06.08.15 r. W sprawie zatwierdzenia taryf za zabiorowe odprowadzanie scieków wprowadzonych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez UMiG Stepnica  
VI/59/15 06.08.15 r. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica  
SESJA NR V/15 Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.
V/49/15 30.06.2015 r. w sprawie uchwalenia Akualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stepnica w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe  
V/50/15 30.06.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica pod przebieg lini elektroenergetycznej 220kV poz.2844 z dn. 15.07.2015 r.
V/51/15 30.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica  
V/52/15 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy za 2015 rok poz. 2665 z dn. 03.07.2015 r.
V/53/15 30.06.2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015-2018  
V/54/15 30.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok  
V/55/15 30.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica  
V/56/15 30.06.2015 r. w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Stepnicy poz.3113 z dn. 06.08.20`5 r.
V/57/15 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020  
V/58/15 30.06.2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników  

SESJA NR IV/15 Z DNIA 24 KWIETNIA 2015 R.

IV/48/15

24.04.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimerzu stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Stepnicy

IV/47/15

24.04.2015 r.

w sprawie zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy stosunku pracy z Radną Rady miejskiej w Stepnicy

IV/46/15

24.04.2015 r.

w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej

IV/45/15

24.04.2015 r.

 w sprawie wyrażania woli kontynuacji członkostwa Gminy Stepnica w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014-2020

VI/44/15

24.04.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica

IV/43/15

24.04.2015 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

IV/42/15

24.04.2015 r.

w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokrelonej imiennie rodzinie repatriantów oraz wyrażania zgody na nabycie udziału w nieruchomści

IV/41/15

24.04.2015 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica no 2015 rok

IV/40/15

24.04.2015 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów

 

IV/39/15

24.04.2015

 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

IV/38/15

24.04.2015

r.

w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu skladania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 

IV/37/15

24.04.2015

r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica

 

IV/36/15

24.04.2015

r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica


 

SESJA NR III/15 Z DNIA 5 MARCA 20115 R.

III/35/15

05.03.2015 

r.

w sprawie uznania za niezasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

.

 

III/34/15

05.03.2015 

r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 

III/33/15

05.03.2015 

r.

w sprawie planu nadzoru nad żłobkami

 

 

 

III/32/15

05.03.2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrcie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn

III/31/15

05.03.2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy - Miasta Szczecin na realizacje programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica

 

III/30/15

05.03.2015 r.

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2016 rok

 

III/29/15

05.03.2015 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2015 -2018

 

III/28/15

05.03.2015 r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2015 rok

 

III/27/15

05.03.2015 r.

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" i preliminarza wydatków na realizacje programu w 2015 r.

 

poz. 887

2015.03.16

III/26/15

05.03.2015 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Stepnica

 

III/25/15

05.03.2015 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat częsci nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

III/24/15

05.03.2015 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica

 

III/23/15

05.03.2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica

 

 

III/22/15

05.03.2015

r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica

 

 

 

III/21/15

05.03.2015

r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Stepnica

 

 

III/20/15

05.03.2015

r.

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 r.

 

 

 

 

 

 

SESJA NR II/14 Z DNIA 19 GRUDNIA 2014 R.

II/19/14

19.12.2014 r.

 

wyznaczenia delegatów do ZCZG R XXI z siedzibą w Nowogardzie

 

II/18/14

19.12.2014 r.

 

uchwalenia planu pracy  Rady Miejskiej w Stepnicy na 2015 r.

 

II/17/14

19.12.2014 r.

 

uchwalenia planu pracy stałych Komisji R Rady Miejskiej w Stepnicy na 2015 r.

 

II/16/14

19.12.2014 r.

 

uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2015 r.

 

II/15/14

19.12.2014 r.

 

przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy

 

II/14/14

19.12.2014 r.

 

zmian w Statucie Gminy Stepnica

 

poz.241

21.01.2015 r.

II/13/14

19.12.2014 r.

 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2015 i preliminarza wydatków na realizacje programu  w   2015 r.

 

II/12/14

19.12.2014 r.

 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r. i preliminarza wydatków na realizację programu w 2015 r.

 

II/11/14

19.12.2014 r.

 

poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

poz. 116

13.01.2015 r

II/10/14

19.12.2014 r.

 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

 

II/9/14

19.12.2014 r.

 

uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.

 

poz.115

13.01.2015 r.

 

II/8/14

19.12.2014 r.

 

trybu udzielania i rozliczania dotacji budżetu Gminy Stepnica dla niepublicznych przedszkoli w zakresie kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

po.114

13.01.2015 r.

II/7/14

19.12.2014 r.

 

 zmian w budżecie gminy na 2014 r.

poz. 113

13.01.2015r.

 

SESJA NR I/15 Z DNIA  27 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

I/6/14

27.11.2014 r.

 

powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

I/5/14

27.11.2014 r.

 

powołania członków Komisji  ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

 

I/4/14

27.11.2014 r.

 

powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy

 

I/3/14

27.11.2014 r.

 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy

 

I/2/14

27.11.2014 r.

 

 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy

 

I/1/14

27.11.2014 r.

 

powołania Komisji Skrutacyjnej

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Antoszczyk 16-02-2015 14:52:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 16-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariola Antoszczyk 12-10-2018 09:26:28