OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu zmiany studium zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Stepnica, dnia 9 maja 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu zmiany studium zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. z późn. zm.), a także art. 39 ust. 1 pkt 2 i pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i pkt. 2, art.50, art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.) oraz podjętej Uchwały Nr IV/43/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/269/13 Rady Gminy Stepnica w dniu 6 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice, obejmującego obszar
o powierzchni 16,86 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 17 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy,
w godz. od 1000 do 1400 pokój 13A.

Informuję również, że w dniach od 17 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. projekt ww. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice będący przedmiotem wyłożenia dostępny będzie również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta
i Gminy Stepnica.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy
o godz. 1300 w pokoju 3.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39, ust. 1 pkt. 3 i art. 40 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. zmiany studium, czy prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub też ustnie do protokołu podczas trwania dyskusji publicznej do Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2014 r.

Załączniki do pobrania

1 17_05_2014_00_25_57_Kopice zmStudium prognoza oddz na środ.pdf (PDF, 98KB) 2014-05-17 00:25:57 307 razy
2 17_05_2014_00_25_57_Kopice zmStudium.pdf (PDF, 10KB) 2014-05-17 00:25:57 319 razy
3 17_05_2014_00_25_57_Kopice zmStudium_zał_wycinek.pdf (PDF, 13KB) 2014-05-17 00:25:57 301 razy
4 Kopice zmStudium prognoza oddz na środ.pdf (PDF, 98KB) 2014-05-16 14:28:35 0 razy
5 Kopice zmStudium.pdf (PDF, 10KB) 2014-05-16 14:28:35 0 razy
6 Kopice zmStudium_zał_wycinek.pdf (PDF, 13KB) 2014-05-16 14:28:35 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Wasiluk 09-05-2014 08:59:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Wasiluk 09-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Marlena Smolarek 11-01-2016 11:25:59