Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie"


Zarządzenie Nr 76/2011

Wójta Gminy Stepnica

z dnia 17 listopada 2011 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r. pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie”

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr IX/98/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r. pn. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie”.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Stepnica

mgr Andrzej Wyganowski

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2011

Wójta Gminy Stepnica

z dnia 17 listopada 2011 r.

 

 

 

 

OG Ł OS Z E N I E

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr IX/98/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 23 grudnia 2012 r.

pn: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie.

 

 

1. Rodzaj zadania:

 

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć,

 1. organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi do OREW w trakcie trwania przejazdów w ramach wyżej wymienionych kursów.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

 • Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w pkt.1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Stepnica w wysokości: 29.800,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

 

3. Zasady przyznania dotacji:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). W konkursie może wygrać tylko jedna oferta.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Od 2 stycznia 2012 r. do 23 grudnia 2012 r. - zgodnie z planem zajęć.

2. Warunkiem dodatkowym jest zapewnienie opieki wychowawczej podczas dojazdów uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.

3. Dotacja będzie przekazywana w transzach miesięcznych, począwszy od miesiąca stycznia 2012 r., przelewem na konto podmiotu wyłonionego w konkursie, z wyłączeniem letniej przerwy wakacyjnej.

 

5. Termin składania ofert.

  1. Oferty, przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Stepnicy przy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, pok. Nr 6, w terminie do dnia 12 grudnia 2011 r. do godz. 15.30. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy w Stepnicy.

  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  3. Koperta winna być opatrzona napisem: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.

 

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 14 grudnia 2011 r.

 1. Dodatkowe dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

 1. statut podmiotu,

 2. dokument potwierdzający status prawny oferenta ( kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych w przypadku, gdy osobą reprezentującą podmiot jest osoba inna niż osoby wykazane w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych,

 3. referencje (minimum jedna).

Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale lub postaci kserokopii potwierdzanej „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania.

 1. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrzone.

 2. Decyzja o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Oferty będą oceniane przez powołaną Komisję Konkursową.

 4. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert w skali od 0 do 25 punktów, w oparciu o następujące kryteria:

1) Kryteria formalne:

 1. termin wpłynięcia oferty,

 2. kompletność wymaganych załączników,

 3. złożenie oferty na właściwym formularzu,

 4. poprawność od strony rachunkowej i kompletność wypełnienia tabel kosztorysowych,

 5. złożenie oferty przez uprawniony do tego podmiot.

2) Kryteria merytoryczne:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową (doświadczenie w realizacji tego typu zadań) - 0 - 4 pkt,

b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 0 - 4 pkt,

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne - 0 - 5 pkt,

d) komisja uwzględnia także planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków - 0 - 4 pkt,

e) realizację zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków) - 0 - 4 pkt,

f) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu - 0 - 4 pkt.

 

7. Informacje dodatkowe:

Informuje się, że zadanie powyższe było realizowane w 2010 r., a przekazana dotacja stanowiła kwotę 23.500,00 zł, natomiast na powyższe zadanie realizowane w roku 2011 przyznana wysokość dotacji wynosi 24.800,00 zł.

 

 

 

Wójt Gminy Stepnica

mgr Andrzej Wyganowski

Załączniki do pobrania

1 zarządzenie o ogłoszeniu konkursu przewozy OREW 2011.doc (DOC, 51KB) 2011-11-18 16:35:01 491 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 18-11-2011 16:35:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 18-11-2011 16:43:36