Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości 1/2 etatu

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości  ½ etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie
  2. Wykształcenie średnie lub wyższe
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
  4. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  5. Nieposzlakowana opinia
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów rachunkowości
  2. Znajomość zagadnień z zakresu księgowości w oświacie
  3. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego
  4. Posiadanie cech osobowościowych: komunikatywność, kreatywność, sumienność
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Współpraca przy opracowywaniu projektów planów dochodów i wydatków budżetowych szkół
  2. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej szkół
  3. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół
  4. Bieżąca współpraca z Dyrektorami szkół
 4. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny
  2. Życiorys-curriculum Vitae
  3. Kserokopia świadectw pracy
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje
  5. Oświadczenia:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

- o niekaralności

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej  lub pocztą na adres : Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy ul. Krzywoustego 4 72-112 Stepnica w terminie do 19 sierpnia 2011 roku z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości”

Oferty, które wpłyną do Szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stepnica.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ). 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 05-08-2011 09:44:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 22-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 05-08-2011 09:45:48