Wójt Gminy Stepnica ogłoszenie otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej

Załącznik do Zarzadzenia Nr.   70 /2007

Wójta Gminy Stepnica

z dnia 7grudnia 2007 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) Wójt Gminy Stepnica  ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w roku 2008

 

I. Rodzaj zadania

1. Przedmiotem konkursu jest prowadzenie na terenie Gminy Stepnica w roku 2008

środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z

rodzin niewydolnych wychowawczo.

2. W ramach realizacji zadania oczekuje się spełnienia następujących warunków:

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce,

2) prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych lub innych programów

profilaktyczno - terapeutycznych,

3) prowadzenie dożywiania dzieci,

4) prowadzenie zajęć sportowych, artystycznych, poznawczych uczących wartościowego spędzania czasu wolnego,

5) otwarcia świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 – 18, a w soboty przez co

najmniej 4 godziny.

3. Oferta winna uwzględniać środki finansowe na zatrudnienie wychowawców i opiekunów.

 

Kwalifikacje kadry pedagogicznej powinny być potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

1. Na realizacje zadania będącego przedmiotem konkursu w projekcie budżetu na 2008 r przeznacza

się kwotę15 000 zł.(słownie piętnaście tysięcy złotych)

przy czym wysokość wkładu własnego podmiotu realizującego zadanie nie może być mniejsza niż  

  20% kosztów zadania.

 

III. Uczestnicy konkursu

 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 873

z późniejszymi. zmianami.).

 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., a

podmioty, które zadanie to realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi

formalne określone w ustawie

 

V. Termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Stepnicy, ul. Kościuszki 4 72 – 112 Stepnica

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2008 r. do godz. 16.00. liczy się termin wpłynięcia

ofert do Urzędu..

Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ) i

rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) oraz

zawierać dokumenty dodatkowe tj.:

1) raport z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),

2) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),

3) opis programu który ma zostać dofinansowany wraz z preliminarzem wydatków,

4) dokumenty określające status prawny organizacji i organy upoważnione do jej reprezentowania –

aktualny wypis z rejestru i statut,

3. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić sposób czytelny w języku polskim.

Oferta powinna zawierać spis załączników.

Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być datowane i parafowane przez osobę

podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym

wzorem oferty.

Poszczególne strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę podpisującą

ofertę.

Do oferty należy załączyć harmonogram realizacji zdania.

 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje Zespół Konsultacyjny powołany zarządzeniem

Wójta sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji.

2. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków

przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia

wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia

konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni

związani złożonymi ofertami.

3. Zespół Konsultacyjny rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczna wartość oferty,

2) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł

finansowania,

3) doświadczenie i przygotowanie zawodowe zatrudnionej kadry pedagogicznej i opiekuńczej,

4) dotychczasowe osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą w realizacji tego typu zadań.

5) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,

6) innowacyjność projektu,

7) oceny kalkulacji kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

8) możliwość realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe).

 

 

VII. Rozstrzygniecie konkursu

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Ogłoszenie zawierające rozstrzygniecie konkursu ofert zostanie przekazane zainteresowanym

listownie oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stepnicy oraz na stronie

internetowej Gminy Stepnica w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 07-12-2007 09:46:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 29-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 07-12-2007 09:54:10