Wójt Gminy Stepnica ogłasza konkurs otwarty dla oraganizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie