Zarządzenie Nr 6/07 w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA- S" w Stepnicy

Zarządzenie Nr   6/07

Wójta Gminy Stepnica

z dnia 12 stycznia 2007 r.

w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA- S" w Stepnicy

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr lló.poz. 1203, Nr 214, póz. 1806 z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128,) w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694, z 2003 r Nr. 139, póz. .1324, Nr 60, póz. 535, z 2004 r. Nr 124, póz. 1152 Nr..229, póz. 2276 z 2004 r. Nr 96, póz. 959, Nr 146, poz.1546, Nr 145, póz. 1535 Nr .213, póz. 2155 z 2005 r Nr 184, póz. 1539, Nr 267, póz. 2252 z 2006 r. Nr 157, póz. 1119)

§1.  Powołuję  komisję  ds.   inwentaryzacji  mienia Niepublicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej „VITA- S" w Stepnicy w składzie:


Maria Kłepinowska Teresa Mutkowska Hajduk Anna


Przewodniczący komisji członek komisji członek komisji


§ 2. Komisja dokona w dniach od 13 stycznia do 17 stycznia 2007 r. inwentaryzacji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „VITA- S" w Stepnicy na podstawie arkuszy inwentaryzacyj ny ch.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 02-02-2007 10:08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 26-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 06-07-2007 14:59:24