Zatrządzenie Nr 4/07 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

ZARZĄDZENIE Nr 4/07

WÓJTA GMINY STEPNICA

z dnia 8 stycznia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Na podstawie art.186 ust. l pkt. 3 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104, Nr 169, póz. 1420, z 2006 r. Nr 45, póz. 319, Nr 104, póz. 708, Nr 170, póz. 1217 i 1218, Nr 187, póz. 1381, Nr 249, póz. 1832), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w budżecie Gminy Stepnica:

a)   dochody jednostki Urząd Gminy Stepnica - zgodnie z załącznikiem nr l

b)  wydatki jednostki Urząd Gminy Stepnica - zgodnie z załącznikiem nr 2

c)  wydatki jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 02-02-2007 10:04:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 26-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 06-07-2007 14:58:41